Regulamin konkursu

KONKURS NA APARAT CANON EOS R7 Z OBIEKTYWEM RF-S 18-150MM f/3.5-6.3 ORAZ ADAPTEREM EF-EOS R

Konkurs polega na:

1 Dokonaniu zakupów w sklepie BEIKS Machulski Sp.j. na łączną sumę 9000 PLN brutto w okresie od 4 listopada 2022 do 31 grudnia 2022r.

2. Przesłaniu autorskiej odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: „Dlaczego zdecydowałem/am się na zakup w BEIKS ?” i jednego zdjęcia przedstawiającego zakupione produkty lub sklep firmy BEIKS. (odpowiedź tekstowa powinna składać się z max 150 znaków)

Zgłoszenie do konkursu zawierające imię i nazwisko, odpowiedź na pytanie konkursowe oraz zdjęcie należy przesłać na adres e-mail: konkurs@beiks.pl

Zasady udziału w konkursie na stronie www.beiks.pl i www.beiksmediashow.pl

REGULAMIN

I Nazwa konkursu  

Konkurs na Aparat Canon EOS R7 z obiektywem RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 oraz adapterem EF-EOS R

II Dane organizatora, miejsce i czas konkursu, informacje ogólne  

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na Aparat prowadzonym przez BEIKS Machulski Sp.j. , ul. Słowackiego 18 , 23-204 Kraśnik , KRS: 0000077050, NIP: 7151531704, REGON: 431023668 (dalej: „BEIKS”). Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, a zadanie konkursowe prezentowane będzie na stronach i Social Mediach firmy BEIKS (tylko zwycięzca i ewentualnie wyróżnione prace)
 2. Organizatorem Konkursu jest BEIKS (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 04.11.2022r. (od godziny publikacji informacji o konkursie na BEIKS Media Show ) do 31.12.2022 r. (do godziny 23.59). Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia daty przyjmowania zgłoszeń.
 3. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób administrowany, organizowany, wspierany ani sponsorowany czy związany z żadnym serwisem na Social Mediach i żaden serwis nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacją jego treści

III Osoby uprawnione do udziału w konkursie   

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba prawna i fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
  • Jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,
  • Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
  • Zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
  • Wykonała poprawnie Zadanie Konkursowe.
 2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w dziale Uczestnicy Konkursu pkt 1 z podpunktami stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

IV Procedura przystąpienia do konkursu

 1. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu zakupów w sklepie BEIKS o wartości minimum 9000 PLN brutto (faktura Vat lub faktura imienna)
 2. Uczestnik wykona zadanie konkursowe, polegające na: przesłaniu autorskiej odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: „Dlaczego zdecydowałem/am się na zakup w BEIKS?” (odpowiedź tekstowa powinna składać się z max 150 znaków)
 3. Uczestnik wykona jedno zdjęcie przedstawiające zakupiony produkt lub sklep firmy BEIKS
 4. Uczestnik wyśle zgłoszenie do konkursu na adres e-mail: konkurs@beiks.pl wraz z udokumentowaniem zadania konkursowego podając imię i nazwisko oraz nr dokumentu wykonanych zakupów w firmie BEIKS do 31 grudnia 2022 roku godz 23.59
 5. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie (czyli jednego maila). Jeśli uczestnik zgłasza do konkursu więcej niż jedno zadanie konkursowe, powinien je wszystkie umieścić jako załączniki w jednej wiadomości elektronicznej.
 6. Każde zdjęcie może mieć maksymalny rozmiar 2MB, a jego dłuższy bok nie może przekraczać 2000 px. Zdjęcia powinny być w formacie .jpg lub .png. Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego.
 7. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:
  • Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika,
  • Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanych prac i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.
  • Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem.
  • Korzystanie przez Organizatorów z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.
 8. Uczestnik akceptuje fakt, że zadanie konkursowe mogą zostać wykorzystane na kanałach firmy BEIKS w Social Mediach i komunikacji mailowej oraz kreacjach na stronie internetowej i blogu w celu promocji Konkursu oraz działań bezpośrednio z nim związanych (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Zgłoszenie zadania konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Konkursem
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:
  • niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
  • zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
  • naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;
  • zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż oferowane przez BEIKS lub producentów sprzętu będącego w ofercie BEIKS.

V Kryteria wyboru, opis nagród, wyniki, sposób przekazania   

 1. Wybór zwycięzcy zostanie dokonany przez wskazane przez Organizatora jury w składzie: Katarzyna Wójtowicz, Lidia Urmanowicz, Paweł Szczuka
 2. Jeżeli żadne ze zgłoszeń nie będzie spełniało wymogów konkursowych lub ich poziom według oceny jury będzie względnie niski, zwycięzcy mogą nie zostać wyłonieni
 3. Główną nagrodą w konkursie jest aparat fotograficzny Canon EOS R7 z obiektywem RF-S 18-150 mm 3.5-6.3 oraz adapterem EF-EOS R.
 4. Ogłoszenie wyników zostanie podane do 30 dni roboczych po terminie zakończenia konkursu  na stronie BEIKS.
 5. Preferowany jest osobisty odbiór nagrody, ewentualne koszty wysyłki nagrody pokrywa organizator. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestnika do BEIKS.

VI Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Po wyłonieniu zwycięzcy, uczestnik może być zobowiązany do podania swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu, w tym dane na potrzeby realizacji wysyłki nagrody jaki informacji potrzebnych do zgłoszenia przez organizatora obowiązku podatkowego od nagrody którą pokrywa organizator.
 2. Organizator konkursu na potrzeby tego konkursu przetwarzać będzie wyłącznie dane osobowe udostępnione przez Uczestnika, które będą niezbędne do zweryfikowania uprawnienia Uczestnika do wzięcia udziału w konkursie i realizacji na jego rzecz uprawnień związanych z konkursem.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby konkursu jest Organizator konkursu: BEIKS Machulski Sp.j. , ul. Słowackiego 18 , 23-204 Kraśnik , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000077050, NIP: 7151531704. posiadająca adres e-mail do kontaktu: krzysztof@beiks.pl
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników w ramach Akcji promocyjnej jest:
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000), co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatorów konkursu
 1. Do prawnie uzasadnionych interesów Organizatora zaliczyć można prowadzenie marketingu bezpośredniego polegającego na organizacji, przeprowadzeniu konkursu oraz umożliwieniu Uczestnikom wzięcia udziału w konkursie, a także przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia złożonych reklamacji dotyczących konkursu, czy też ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Obowiązkiem prawnym ciążącym na Organizatorze może być realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Brak podania określonych danych osobowych może stanowić przeszkodę do wzięcia udziału w konkursie.
 4. Organizator konkursu może udostępnić dane osobowe Uczestników innym podmiotom w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz realizacji dostarczenia nagrody, w szczególności podwykonawcom realizującym na jego rzecz usługi, włączając w to dostawców usług hostingowych poczty elektronicznej, podmioty świadczące obsługę i zarządzanie stroną internetową, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi specjalistyczne w zakresie transportu, usług montażu lub podłączeń sprzętu elektronicznego, podmioty świadczące usługi księgowe, audytorskie, prawnicze i inne usługi doradcze.
 5. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz później – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z nagrodą powiązaną z Akcją promocyjną oraz w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
 6. Uczestnikom przysługuje prawo do:
  żądania dostępu do przekazanych danych osobowych,
  sprostowania danych osobowych,
  żądania usunięcia danych osobowych,
  ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów Uczestnikom przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn dotyczących ich szczególnej sytuacji
 8. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. W stosunku do przekazanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

VII Sposób rozpatrywania reklamacji  

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: konkurs@beiks.pl

VIII Aspekty podatkowe

Zwycięzca otrzymuje również nagrodę pieniężną w wysokości należytego podatku od wartości Nagrody, zwanej „Dodatkową Nagrodą Pieniężną”. Zwycięzca wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do potrącenia z wartości otrzymanych Nagród, Dodatkowej Nagrody Pieniężnej i przeznaczenie jej na uiszczenie należnego od Zwycięzcy zryczałtowanego podatku dochodowego.

Podatek dochodowy od Nagrody opłaci i rozlicza organizator konkursu.

IX Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.beiks.pl i www.beiksmediashow.pl  oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.