Ochrona praw

OCHRONA PRAW

OPROGRAMOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA

Firma BEiKS BiK Machulski Sp.J., jako wyłączny dystrybutor produktów Canopus na terenie Polski, zajmuje się ochroną praw autorskich w imieniu tej firmy.
W związku z powyższym udzielone zostało pełnomocnictwo w tym zakresie dla agencji HetMan Agencja ta me pełne prawo składać zawiadomienie o popełnionym przestępstwie w imieniu firmy BEiKS.
Zgodnie z polskim prawem, producenci oprogramowania mogą dochodzić swoich praw, zarówno na drodze cywilnoprawnej, jak i karnoprawnej.
Wykrycie nielegalnego oprogramowania w komputerach przedsiębiorstwa, grozi osobom odpowiedzialnym za jego użytkowanie:

  • Grzywną;
  • ograniczeniem lub pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do lat 5;
  • konfiskatą narzędzi przestępstwa – np. komputerów lub serwerów.

1. Odpowiedzialność karna

Przepisy regulujące zasady odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich (majątkowych i osobistych) są zawarte w dwóch ustawach: z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, (dalej KK) i z 4 czerwca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (dalej UOPAiPP).
Zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności karnej zawartymi w Rozdziale I KK, odpowiedzialność karna za popełnienie czynu zabronionego może być przypisana wyłącznie osobie fizycznej (art. 1 § 1 i § 3), jako że czyn może być wyłącznie przejawem woli człowieka. Osoba prawna nie może ponieść odpowiedzialności karnej.

1. Odpowiedzialność cywilna

Zgodnie z art. 79 prawa autorskiego producent oprogramowania komputerowego, którego prawa autorskie naruszono może żądać przede wszystkim wydania korzyści uzyskanych przez firmę naruszającą takie prawa albo zapłaty w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia, które w normalnych warunkach na rynku przysługiwałoby producentowi. O zawinionym naruszeniu można mówić nawet wtedy, gdy wina polega na niedbalstwie osób odpowiedzialnych. Producent może również żądać naprawienia wyrządzonej szkody. Jeżeli sprawca naruszenia prowadził działalność gospodarczą we własnym lub cudzym imieniu, właściciel autorskich praw majątkowych, które zostały naruszone, może także domagać się, aby naruszyciel uiścił odpowiednią sumą pieniędzy na rzecz Funduszu Promocji Twórczości. Suma taka nie może być niższa niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia

Ochronie podlegają następujące produkty firmy Canopus:

Photo Album 2
Imaginate 2
ProCoder 2
ProCoder 3
Let's Edit, Let's Edit 2.0
Procoder Express
Xplode 4
Video FX
Edius Neo
Edius 1.x
Edius 2.x
Edius Pro 3.x
Edius Pro 4.x
Edius Broadcast
Edius 5
Edius 6
Edius 6.5 pro
Edius 7 Pro
Edius 8 Pro
Edius 9 Pro
Edius X

W przypadku posiadania informacji o osobie lub firmie, która wykorzystuje lub sprzedaje programy bez licencji
Zgłoś to za pośrednictwem maila, przesłane informacje będą całkowicie poufne i anonimowe: krzysztof@beiks.pl