Blog

 

Nasze aukcje
Kanał Youtube
Kanał Instagram
Kanał Facebook

Nikon CASHBACK 2015 - Nawet 500 zł !!

 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Nikon cashback” (dalej „Promocja”) jest Nikon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000173495 , NIP 5252273898 (dalej „Organizator”). Wybrane czynności związane z obsługą Promocji Organizator powierzył spółce Walk Promotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-372 Warszawa, ul. Foksal 18 (dalej „Koordynator”).
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Produkty objęte Promocją (dalej „Produkt”) w okresie jej trwania, zgodnie z §2 pkt. 1 będą dostępne w sprzedaży również poza terminem Promocji, przy czym zakup przed lub po terminie Promocji nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.
3. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Produkty Promocyjne
1. Promocją objęte są następujące modele aparatów fotograficznych oraz obiektywów Organizatora
Sprzęt amatorski:
1.1. COOLPIX P900
1.2. COOLPIX L840
1.3. COOLPIX L340
1.4. COOLPIX P610
1.5. COOLPIX P530
1.6. COOLPIX S9900
1.7. COOLPIX P7800
1.8. COOLPIX AW130
1.9. COOLPIX A
1.10. Nikon 1 model AW1
1.11. Nikon 1 model J1
1.12. Nikon 1 model J2
1.13. Nikon 1 model J3
1.14. Nikon 1 model J4
1.15. Nikon 1 model S1
1.16. Nikon 1 model S2
1.17. DX Lustrzanka cyfrowa D7100
1.18. DX Lustrzanka cyfrowa D5300
1.19. DX Lustrzanka cyfrowa D3300
1.20. FX lustrzanka D610
1.21. DX Obiektyw AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II
1.22. DX Obiektyw AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
1.23. DX Obiektyw AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Sprzęt profesjonalny:
1.1. FX Obiektyw 70-200MM AF-S F2.8G ED VR II
1.2. FX Obiektyw 24-70mm f/2.8G ED AF-S ZOOM NIKKOR

2. Promocją objęty jest zakup fabrycznie nowego i oznakowanego Produktu, dokonany w punkcie handlowym znajdującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzącym sprzedaż detaliczną Produktu pochodzącego z dystrybucji Nikon Polska oraz zakup dokonany za pośrednictwem sklepu internetowego store.nikon.pl lub innego sklepu internetowego. Do udziału w Promocji nie uprawnia nabycie Produktu Premiowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Promocją nie są objęte Produkty Promocyjne pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).
3. Promocja obowiązuje od 01.04.2015r. do 30.06.2015r.. W przypadku zakupów dokonywanych w sklepie internetowym promocja obowiązuje od 01.04.2015r. od godz. 00:01 do 30.06.2015r. do godz. 23.59- decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer Sklepu Internetowego. W przypadku zakupu w sklepie internetowym, klient powinien upewnić się przed dokonaniem zakupu iż towar pochodzi z Dystrybucji Nikon Polska i zawiera kupon promocyjny.

Uczestnictwo w Promocji
1. W Promocji mogą uczestniczyć:
1.1. pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnik”).
1.2. przedsiębiorcy, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), posiadający miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w Okresie Promocji nabyli Produkt Promocyjny.

 Rabat promocyjny
1. Uczestnikowi, który dokonał poprawnego Zgłoszenia przysługiwać będzie zwrot kwoty pieniężnej (dalej „Rabat promocyjny”) uzależnionej od rodzaju zakupionego Produktu.
Za zakup Produktów Amatorskich:
1.1. COOLPIX P900 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych)
1.2. COOLPIX L840 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 100 zł (sto złotych)
1.3. COOLPIX L340 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 80 zł (osiemdziesiąt złotych)
1.4. COOLPIX P610 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych)
1.5. COOLPIX P530 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 100 zł (sto złotych)
1.6. COOLPIX S9900 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych)
1.7. COOLPIX P7800 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 200 zł (dwieście złotych)
1.8. COOLPIX AW130 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 100 zł (sto złotych)
1.9. COOLPIX A - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 500 zł (pięćset złotych)
1.10. Nikon 1 model AW1 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 210 zł (dwieście dziesięć złotych)
1.11. Nikon 1 model J1 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 210 zł (dwieście dziesięć złotych)
1.12. Nikon 1 model J2 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 210 zł (dwieście dziesięć złotych)
1.13. Nikon 1 model J3 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 210 zł (dwieście dziesięć złotych)
1.14. Nikon 1 model J4 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 210 zł (dwieście dziesięć złotych)
1.15. Nikon 1 model S1 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 210 zł (dwieście dziesięć złotych)
1.16. Nikon 1 model S2 - Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 210 zł (dwieście dziesięć złotych)
1.17. modelu DX Lustrzanka cyfrowa D7100 Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 420 zł (czterysta dwadzieścia złotych)
1.18. modelu DX Lustrzanka cyfrowa D5300 Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 210 zł (dwieście dziesięć złotych)
1.19. modelu DX Lustrzanka cyfrowa D3300 Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 210 zł (dwieście dziesięć złotych)
1.20. modelu FX lustrzanka D610 Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 420 zł (czterysta dwadzieścia złotych).
1.21. modelu DX Obiektyw AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 210 zł (dwieście dziesięć złotych)
1.22. modelu DX Obiektyw AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5–6.3G ED VR Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 210 zł (dwieście dziesięć złotych)
1.23. modelu DX Obiektyw AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 210 zł (dwieście dziesięć złotych)
Za zakup Produktów Profesjonalnych:
1.1. modelu FX Obiektyw 70-200MM AF-S F2.8G ED VR II Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 420 zł (czterysta dwadzieścia złotych).
1.2. modelu FX Obiektyw 24-70mm f/2.8G ED AF-S ZOOM NIKKOR Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot w kwocie 420 zł (czterysta dwadzieścia złotych).

Zasady Promocji
1. Za zakup Produktu w okresie Promocji Uczestnikowi przysługiwać będzie rabat promocyjny zrealizowany poprzez zwrot gotówki na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Do udziału w Promocji uprawnia unikalny kupon promocyjny oznaczony hologramem (dalej: „Kupon Promocyjny”) dostępny w opakowaniach Produktów objętych Promocją.
3. Celem uzyskania rabatu promocyjnego Uczestnik powinien przesłać na adres WALK Promotion ul. Dzielna 60 01-029 Warszawa, z dopiskiem „Nikon cashback”:
3.1. prawidłowo wypełniony i podpisany Kupon Promocyjny dostępny w opakowaniach. Przez prawidłowo wypełniony kupon promocyjny należy rozumieć kupon wypełniony w sposób czytelny we wszystkich polach wskazanych jako obligatoryjne. Do kuponu promocyjnego Uczestnik powinien dołączyć:
3.1.1. kopię paragonu lub faktury VAT dokumentującej zakup Produktu, oraz potwierdzenie złożenia zamówienia w przypadku zakupów przez Internet,
3.1.2. kopię wypełnionej i podstemplowanej karty gwarancyjnej NIKON Polska (w języku polskim) dołączonej do zakupionego Produktu,
Organizator rekomenduje wysłanie zgłoszenia jako list polecony.
3. Prawidłowo wypełniony Kupon Promocyjny wraz z załącznikami, o których mowa w § 4 pkt 2 stanowi zgłoszenie w Promocji (dalej „Zgłoszenie”). Na jeden zakupiony Produkt Uczestnik może przesłać wyłącznie jedno Zgłoszenie.
4. Uczestnik powinien przesłać Zgłoszenie w terminie do dnia 14 lipca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).
5. Koordynator dokonywać będzie weryfikacji Zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników pod kątem ich prawdziwości, poprawności oraz kompletności. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z Uczestnikiem i weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w Zgłoszeniu. Organizatorowi przysługuje ponadto prawo żądania okazania oryginału paragonu lub faktury VAT dokumentującej zakup Produktu, jak również potwierdzania faktu zakupu w punkcie handlowym.
6. Zwrot kwoty rabatu promocyjnego w wysokości przysługującej Uczestnikowi dokonany zostanie w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. Zwrot kwoty nastąpi poprzez przelanie jej na rachunek bankowy Uczestnika podany w Zgłoszeniu.
7. Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Produktu.
8. Kwota zwrócona Uczestnikowi opisanemu w § 3. Pkt. 1.1 nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwrot kwoty Uczestnikowi opisanemu w § 3. Pkt 1.2 skutkuje powstaniem przychodu (obniżeniem kosztu zakupu Produktu) po stronie Uczestnika, jeżeli dokonany zakup jest związany i wykorzystywany w działalności gospodarczej.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych bankowych, adresowych i/lub kontaktowych. Jeżeli z tego powodu kontakt z uczestnikiem lub wykonanie przelewu nie będzie możliwa, traci on prawo do uzyskania „rabatu specjalnego”.
11. Zgłoszenie udziału w Promocji musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Zgłoszenia udziału lub przesłanie Zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
12. Uczestnik Promocji może zgłosić nabycie i uzyskać w całym Okresie Promocji Rabaty Promocyjne za:
12.1. Produkty Amatorskie - maksymalnie 2 sztuki każdego Produktu Amatorskiego Nikon 1 i DX. Zgłoszenie większej ilości niż wskazana wyżej każdego Produktu Amatorskiego nie uprawnia do otrzymania większej niż wskazana wyżej ilości Rabatów Promocyjnych za dany Produkt.
12.2. Produkty Profesjonalne – maksymalnie 2 sztuki Produktu Profesjonalnego. Zgłoszenie więcej niż 2 sztuk Produktu Profesjonalnego nie uprawnia do otrzymania więcej niż dwóch Rabatów Promocyjnych.
13. Nikon Polska nie wystawia faktur korygujących do udzielonego rabatu promocyjnego.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawidłowych danych, jak również za działania poczty kurierskiej oraz za działanie Poczty Polskiej.

Regulamin promocji dostępny tutaj.

Oficjalny dystrybutor marek

  

*POLITYKA PRYWATNOŚCI     *POLITYKA PLIKÓW COOKIE