Blog

 

Nasze aukcje
Kanał Youtube
Kanał Instagram
Kanał Facebook

FS7 II: konkurs na film dokumentalny 2017

FS7 II: konkurs na film dokumentalny 2017

W ciągu 60 sekund może się zdarzyć bardzo dużo — nakręć 1-minutowy film dokumentalny na dowolny temat.

Zarejestruj się, aby otrzymać komplet informacji dla uczestników, w tym instrukcję zgłaszania filmu.

Szczęśliwy zwycięzca konkursu otrzyma nowy kamkorder 4K PXW-FS7 II — idealny dla dokumentalisty. Przewidzieliśmy też nagrodę za drugie miejsce: będzie nią aparat α7S II.

Zarejestruj się, aby otrzymać pakiet z informacjami dla uczestników. Nie masz ani minuty do stracenia. 

 

Regulamin:

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza rejestracji udziału. Po jego przesłaniu uczestnik otrzyma mailem wszystkie informacje potrzebne do zgłoszenia. Wówczas należy przesłać film na YouTube, umieszczając w opisie frazę „To jest moje zgłoszenie na konkurs Sony o kamerę FS7 II. Dalsze informacje znajdziesz tutaj: http://bit.ly/2k74x6l”. Przesyłany film należy ponadto oznaczyć tagiem „FS7 II competition” (Konkurs FS7 II). W celu dokonania zgłoszenia należy przejść do formularza zgłoszenia udziału w konkursie Sony i podać link do filmu.
Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.
W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Albanii, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Grenlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Izraela, Kosowa, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Węgier i Wielkiej Brytanii.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin ani żadna osoba mająca związek z konkursem.
Zgłoszenia są przyjmowane do 12 marca 2017 r. godz. 23:59 czasu brytyjskiego. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie zostaną przyjęte. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zaginione, opóźnione lub uszkodzone w transmisji.
Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia na konkurs.
Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcia, według własnego uznania, każdego zgłoszenia, które nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu, nawet po przesłaniu filmu za pomocą formularza zgłoszenia udziału w konkursie Sony.
Uczestnik deklaruje i zaręcza w odniesieniu do swojego zgłoszenia, że:
a) Długość materiału nie przekracza jednej minuty, a film został nakręcony w celu zgłoszenia na ten konkurs i jest dostosowany do jego tematu „film dokumentalny” (ang. documentary).

b) Jest jedynym posiadaczem i autorem każdego zgłoszonego obrazu wideo oraz posiada wszystkie prawa do obrazów i materiału filmowego;

c) Każda osoba przedstawiona w zgłoszeniu udzieliła zezwolenia na sportretowanie jej w taki sposób;

d) Zgłoszenie nie zawiera treści naruszających normy, zastraszających, fałszywych, wprowadzających w błąd, obelżywych, napastliwych, oszczerczych, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, skandalicznych, podburzających, pornograficznych lub bluźnierczych;

e) Zgłoszenie nie narusza praw autorskich, znaków handlowych, praw umownych ani żadnych innych praw własności intelektualnej żadnej strony trzeciej bądź podmiotu ani nie stanowi pogwałcenia niczyjego prawa do prywatności bądź rozgłosu i nie zawiera znaków handlowych stanowiących własność stron trzecich; materiałów chronionych prawami autorskimi stanowiących własność stron trzecich; nazw, podobizn, głosów lub innych cech identyfikujących znane osoby lub postaci publiczne, żyjące lub nie.

Uczestnik wyraża zgodę na przejęcie pełnej odpowiedzialności względem Organizatora za wszelkie tantiemy, opłaty i inne kwoty należne dowolnej osobie z tytułu naruszenia postanowień z punktów 8 a-e.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszeń zawierających treści reklamowe kolidujące z interesami Organizatora.
Przystępując do konkursu, uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, ważnej na całym świecie, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie, kopiowanie modyfikowanie lub przerabianie wszelkich materiałów przesłanych w związku z konkursem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności nadużycie jakiegokolwiek obrazu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe, niedokładne lub niepełne informacje, których źródłem są użytkownicy strony internetowej lub dowolny sprzęt bądź oprogramowanie związane z konkursem lub w nim wykorzystane; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju awarie techniczne, sprzętowe lub programowe, za przypadki utraty połączenia z siecią, zniekształcone transmisje komputerowe, inne problemy lub usterki techniczne związane z konkursem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek błąd, przeoczenie, zniekształcenie, zakłócenie, usunięcie, defekt, opóźnienie w działaniu lub transmisji, awarię linii transmisyjnej, kradzież, zniszczenie, dostęp osób nieupoważnionych bądź zmianę zgłoszeń.
Organizator nie odpowiada za wszelkie problemy lub usterki techniczne dotyczące dowolnych sieci lub linii telefonicznych, systemów komputerowych on-line, serwerów, sprzętu komputerowego, oprogramowania, błędy ludzkie, nadmierny ruch w sieci lub na dowolnej stronie internetowej bądź dowolną kombinację powyższych czynników, w tym za szkody lub uszkodzenia zaistniałe w komputerze uczestnika lub dowolnej innej osoby w związku z udziałem w konkursie lub pobieraniem dowolnych materiałów konkursowych bądź w wyniku takich działań.
Jeżeli z dowolnego powodu — w tym infekcji wirusem komputerowym, błędów w oprogramowaniu, manipulacji, nieuprawnionych działań, nadużycia lub awarii technicznych — zgłoszenie nie może być oglądane lub otwarte w planowany sposób, Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
Dziesięć zgłoszeń, które w okresie od 1 marca 2017 r. do 12 marca 2017 r. włącznie otrzymają największą liczbę „polubień” w serwisie YouTube, zostanie zakwalifikowanych do finału Konkursu W razie gdyby dowolne zgłoszenie z tej dziesiątki było w ocenie Organizatora niezgodne z regułami lub wytycznymi konkursowymi, zamiast niego wybrany zostanie film z kolejną najwyższą liczbą „polubień”.
Spośród zgłoszeń zakwalifikowanych do finału Organizator wraz z niezależnym jurorem wybiorą jedno zwycięskie zgłoszenie oraz jedno zgłoszenie, za które zostanie przyznane drugie miejsce w konkursie na film dokumentalny PXW-FS7 II. Kryterium oceny filmów zakwalifikowanych do finału będzie najlepiej opowiedziana historia.
Nagrodą dla zwycięzcy konkursu będzie kamera Sony PXW-FS7M2K. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma aparat Sony α7S II (ILCE-7SM2).
W razie gdyby któraś z nagród stała się niedostępna z dowolnego powodu, Organizator zastrzega sobie prawo dostarczenia równowartościowej nagrody alternatywnej.
Jeżeli zwycięzca konkursu i/lub zdobywca drugiego miejsca nie odpowie na powiadomienie o wygranej przez okres 14 dni, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody alternatywnemu zwycięzcy.
Zwycięzca i zdobywca drugiego miejsca zostaną ogłoszeni podczas seminarium internetowego Sony w dniu 22 marca 2017 r. Informacje o zwycięzcach zostaną także opublikowane tutaj w ciągu 24 godzin od ogłoszenia w czasie seminarium internetowego.
Nie istnieje możliwość zamiany na gotówkę lub kredyt.
Zwycięzca i zdobywca drugiego miejsca wyrażają zgodę na udział w powiązanych akcjach reklamowych oraz na wykorzystanie swoich nazwisk i podobizn oraz zwycięskich obrazów w celach reklamy i promocji na całym świecie.
Przystępując do konkursu, uczestnik potwierdza, że Organizator jest uprawniony do odbioru danych o rejestracji, i wyraża na to zgodę. Wszelkie informacje o charakterze osobistym będą wykorzystywane przez Organizatora zgodnie z zasadami jego Polityki prywatności.
Kontrolę nad przebiegiem konkursu sprawuje Sony Europe Limited. Zasady konkursu podlegają prawu Anglii i Walii. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na poddanie się prawu Anglii i Walii w odniesieniu do funkcjonowania konkursu, niezależnie od kraju zamieszkania.
Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszym ten regulamin.

Organizator: Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania.

Oficjalny dystrybutor marek

  

*POLITYKA PRYWATNOŚCI     *POLITYKA PLIKÓW COOKIE