Blog

 

Nasze aukcje
Kanał Youtube
Kanał Instagram
Kanał Facebook

5 LAT GWARANCJI – LUMIX ”DC-GH5SE-K

Weź udział w przedsprzedaży aparatu Lumix GH5S i odbierz 5 lat gwarancji

Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „5 lat gwarancji –  Lumix  ” (dalej zwanej „Promocją”). Niniejsza Promocja nie zawiera cech loterii ani gry hazardowej i nie powinna być w taki sposób postrzegana.
1.2. Organizatorem Promocji jest Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, NIP 107-00-16-099, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352843, GIOŚ nr E0012180WZBW, (dalej zwana „Organizatorem”).
1.3. Koordynatorem Promocji jest „MAVIL Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Czechowickiej 25 w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519261, NIP: PL 1132878645(dalej zwana „Koordynatorem”). Koordynator Promocji jest uprawniony i odpowiedzialny za wykonywanie niektórych czynności zleconych przez Organizatora w jego imieniu lub na jego rzecz.
1.4. Promocja prowadzona jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej zwane „Terytorium”), wyłącznie u autoryzowanych sprzedawców detalicznych biorących udział w Promocji, których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
1.5. Promocja polega na sprzedaży premiowej, gdzie premię stanowić będzie przedłużenie gwarancji jakości dla Produktów.
Uczestnik może brać udział w Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.6. Promocja jest prowadzona wyłącznie dla następujących modeli aparatów fotograficznych Panasonic Lumix  :
DC-GH5SE-K
(dalej zwane „Produktami”) sprzedawanych na Terytorium.
1.7. Promocja trwa w okresie  pomiędzy 09 a 31 stycznia 2018 r.. 
1.8. Produktami objętymi Promocją będą wyłącznie nowe, oryginalne egzemplarze, zakupione u sprzedawców detalicznych na Terytorium. W szczególności, do udziału w Promocji nie uprawnia nabycie egzemplarza, który nie został wprowadzony do obrotu na Terytorium, został nabyty zagranicą (np. przez Internet) lub nabyty od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (np. na aukcji internetowej).
 
2. UCZESTNICY PROMOCJI
W Promocji mogą wziąć udział pełnoletni użytkownicy końcowi – zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne dokonujące zakupu Produktów jako konsumenci w rozumieniu przepisów art. 22¹ kodeksu cywilnego.
 
3. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI
3.1. W celu wzięcia udziału w Promocji należy łącznie spełnić następujące warunki:
a) w okresie pomiędzy 09 a 31 stycznia 2018 r. złożyć u sprzedawcy detalicznego biorącego udział w Promocji zamówienie na zakup Produktu, osobiście w punkcie sprzedaży detalicznej lub wypełniając specjalny formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej sprzedawcy detalicznego;
b) w terminie do 31 marca 2018 r., zakupić u tego samego sprzedawcy detalicznego, nowy, nieużywany Produkt oraz zachować oryginał dowodu zakupu określający model zakupionego Produktu i datę nabycia;
c) w terminie do 31 marca 2018 r. prawidłowo, zgodnie z punktem 3.2. poniżej, zarejestrować nabyty Produkt na stronie https://lumix-gh5s.eu (dalej jako “Strona Promocji”). Zakup Produktu musi być dokonany u tego samego sprzedawcy detalicznego, u którego złożone zostało zamówienie.
(Podmiot, który spełnił określone powyżej warunki udziału w Promocji zwany będzie dalej: „Uczestnikiem”, a łącznie dalej:  „Uczestnikami”).
3.2. Rejestrując zamówienie Produktu zgodnie z pkt 3.1 lit c) Uczestnik Promocji:
a) podaje swoje następujące dane osobowe:
– imię,
– nazwisko,
– adres poczty elektronicznej,
b) podaje i potwierdza proponowane hasło do logowania na Stronie Promocji;   
c)  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Promocji oraz może wyrazić (opcjonalnie) zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla innych celów marketingowych Organizatora, a także na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
d) wybrać  z podanej listy dane sprzedawcy detalicznego, u którego złożył zamówienie na Produkt;
e) załączy skan lub dokument elektroniczny lub zdjęcie potwierdzenia zamówienia złożonego na Produkt w okresie pomiędzy 09 a 31 stycznia 2018 r. („upload” pliku);
f) podaje numer seryjny Produktu i kod promocyjny znajdujący się w środku opakowania Produktu.
g) załączy skan lub zdjęcie dowodu zakupu Produktu.
3.3. Dane osobowe Uczestnika Promocji w postaci adresu poczty elektronicznej, a także dane w postaci numeru seryjnego Produktu mają charakter unikalny. Ponowna rejestracja Uczestnika z użyciem tego samego adresu poczty elektronicznej lub ponowna rejestracja tego samego numeru seryjnego Aparatu nie jest możliwa.
3.4. Dokonanie prawidłowej rejestracji zgodnie z powyższymi postanowieniami umożliwia Uczestnikowi  logowanie się na Stronie Promocji z użyciem hasła podanego przez Uczestnika oraz adresu e-mail Uczestnika w charakterze loginu.
3.5. Uczestnik Promocji może zarejestrować więcej niż jeden nabyty Produkt , pod warunkiem, że w stosunku do wszystkich zarejestrowanych Produktów zostały spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1 i 3.2. W celu rejestracji kolejnego Produktu Uczestnik musi zalogować się na Stronie Promocji, a następnie zarejestrować kolejny Produkt  podając dane i załączając załączniki, o których mowa w ust. 3.2.
3.6. Po zarejestrowaniu Produktu przedstawiciel Organizatora lub Koordynatora może zwrócić się do każdego Uczestnika Promocji, który dokonał rejestracji, z prośbą przedstawienie oryginału lub potwierdzonej przez notariusza za zgodność z oryginałem kopii dowodu zakupu Produktu określającego model zakupionego Produktu  oraz datę nabycia.
3.7. W razie nieprzedstawienia odpowiedniego dowodu zakupu zgodnie z zasadami określonym w pkt 3.6 w uzgodnionym terminie, Uczestnik traci wszelkie prawa związane z rejestracją Produktu. Prawa te Uczestnik  traci również w razie niemożliwości skontaktowania się z nim pomimo podjęcia co najmniej 2 (dwóch) prób kontaktu w odstępie 72 godzin z wykorzystaniem wybranych przez przedstawiciela Organizatora lub Koordynatora danych kontaktowych użytych podczas rejestracji.
 
4. PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI
4.1. Uczestnicy Promocji, którzy spełnili wszystkie warunki określone w Regulaminie (tzn którzy spełnili warunki określone w pkt 3.1 i 3.2.) otrzymają certyfikat przedłużenia gwarancji jakości zarejestrowanego Produktu na okres kolejnych 3 lat od dnia wygaśnięcia posiadanej już gwarancji uzyskanej przy zakupie Produktu. Przedłużona gwarancja obowiązuje w takim samym zakresie, jak standardowa gwarancja na  Produkt.
4.2. Organizator ma prawo weryfikacji, czy wszystkie warunki konieczne do przedłużenia gwarancji Produktu określone w pkt 3.1 i 3.2 zostały spełnione. Weryfikacja nie powinna trwać dłużej niż 72 godzin od dokonania przez Uczestnika rejestracji Produktu zgodnie z pkt 3.2 powyżej.
4.3. Po dokonanej weryfikacji Organizator prześle Uczestnikowi na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej certyfikat przedłużonej gwarancji, w postaci pliku PDF oraz warunki przedłużonej gwarancji. W przypadku korzystania z przedłużonej gwarancji, Uczestnik Promocji zobowiązany będzie do przedstawienia certyfikatu przedłużonej gwarancji.
4.4. Jeżeli Uczestnik Promocji zarejestrował więcej niż jeden Produkt, na każdy  Produkt zarejestrowany zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu otrzyma oddzielny certyfikat przedłużonej gwarancji, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Regulaminie odnośnie kolejnego Produktu. .
4.5. Przedłużona gwarancja nie podlega zamianie na gotówkę, ani na inne nagrody.
 
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w terminie do dnia 31 kwietnia 2018 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
5.3. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres Koordynatora: MAVIL Sp. z o. o. ul. Czechowicka 25 w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja: 5 lat gwarancji –  Lumix   ”.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona w formie pisemnej na adres podany w złożonej reklamacji.
5.5. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. Złożenie reklamacji nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przez Uczestnika Promocji, w tym dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Organizator ani Koordynator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Promocji z przyczyn niezależnych od Organizatora lub Koordynatora, w szczególności z powodu zaprzestania używania przez Uczestnika adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji lub przyczyn leżących po stronie dostawców usług internetowych.
6.2. Organizator ani Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa lub praw osób trzecich (w tym adresatów Wiadomości), jeżeli takie naruszenie stanowiło będzie przesłanie przez Uczestnika Wiadomości na określony przez Uczestnika adres e-mail.
6.3. Ograniczenia, o których mowa w pkt 6.1 i 6.2 nie dotyczą Uczestników, którzy nabyli Produkt  konsumenci w rozumieniu art. 22(1) k.c.
6.4. Warunki Promocji są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.
6.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.6. Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Koordynatora: MAVIL Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Czechowickiej 25 w Warszawie, u Organizatora oraz na Stronie Promocji.
6.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w zakresie zgodnym z przepisami prawa, za stosownym powiadomieniem Uczestników Promocji zamieszczonym na Stronie Promocji.
6.8. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie promocji pod nazwą „5 lat gwarancji – Lumix  ” oraz w przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody (opcjonalnie) dane będą przetwarzane dla innych celów marketingowych Organizatora. Uczestnicy Promocji mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych uczestników Promocji w celach i w zakresie wskazanych powyżej.
Warszawa, dnia 9 stycznia 2018 r.
Organizator:
Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce

 

 

 

Oficjalny dystrybutor marek

  

*POLITYKA PRYWATNOŚCI     *POLITYKA PLIKÓW COOKIE